Titel Ned. Werkkampioen voor Lor de Casa Ato

De titel “Nederlands Werkkampioen” wordt door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland toegekend aan de hond die twee Nederlandse werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandse werkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits a. de prijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen en de hond ten tijde van het behalen van de laatste prijs de leeftijd van twee jaar heeft bereikt, en b. de hond op een Tentoonstelling of Kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement  op een leeftijd van ten minste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” heeft behaald, en c. is voldaan aan de voor het betreffende ras in een door de commissie vastgesteld reglement opgenomen bijzondere voorwaarden.

De titel Nederlands Werkkampioen is onlangs toegekend aan de Epganeul Breton, Lor de Casa Ato, NHSB 2992019, eigenaar Gert Jan Scheffer

Reacties ( 0 )

De veldwerk informatie bijeenkomst…..voor herhaling vatbaar ?!

Voor zover na te gaan organiseerde het Field Trial Comité voor het eerst in haar bestaan een veldwerk informatie bijeenkomst voor staande honden. De bijeenkomst op zaterdag 19 augustus werd goed bezocht, er waren ruim 60 geïnteresseerden aanwezig, waaronder veel voorjagers, een aantal besturen van rasverenigingen en een aantal keurmeesters voor staande honden.

De bedoeling van deze bijeenkomst was de uitgenodigde keurmeesters, besturen van rasverenigingen, voorjagers en andere geïnteresseerden te informeren over de eerste stap naar vernieuwing die in gang is gezet.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van het FTC, Jan Luijendijk.  Hij gaf nog maar eens duidelijk weer wat de rol is van gastheer, organisator en van voorjagers, wat zij van elkaar mogen verwachten èn wat je vooral als organisator maar ook als voorjager niet moet doen tijdens en rondom een veldwedstrijd.

Vervolgens werd door Gert Jan Scheffer (FTC lid staande honden) het huidige niveau van de staande honden middels grafieken in beeld gebracht, waarbij het wel erg duidelijk werd dat het niet alleen “een gevoel” is dat de kwaliteit van de staande honden achteruitgaat.  Tevens kon men zien dat vooral op jeugdwedstrijden overinschrijving plaatsvond.

Sjaak Bolle, eveneens FTC lid staande honden, gaf een evaluatie van het gebruik van de fazant in het voorjaar, wat afgelopen voorjaar voor het eerst werd toegepast op nationale kampioenschapsveldwedstrijden en speciaal veldwedstrijden. Een positieve ontwikkeling is dat het afgelopen voorjaar 7 kwalificaties op fazant werden gegeven van de 25 kwalificaties in totaal. Deze voorlopige regeling zal komend voorjaar 2018 worden gecontinueerd.

Sinds ruim een jaar is de werkgroep Innovatie Veldwerk, bestaande uit leden van het FTC en vertegenwoordigers vanuit de JWR, actief met als doel de kwaliteit van de jachthondensport in alle opzichten te verhogen, de kennis bij deelnemers, het keurmeesterkorps en de veldwedstrijd organiserende verenigingen te verdiepen, meer aansluiting te zoeken bij deelnemers c.q. voorjagers en meer aan te sluiten op internationale regelgeving.

De eerste stap die het FTC, samen met de werkgroep innovatie veldwedstrijden,  heeft genomen is de Basis Veldwerk Test (BVT). Deze test werd geïntroduceerd  om de natuurlijke aanleg voor het veldwerk van de jeugd te beoordelen met als doel honden met voldoende aanleg te selecteren voor de jeugdveldwedstrijd. Het is daarmee een eerste stap naar deelname aan de jeugdveldwedstrijd en een instrument om de kwaliteit te bevorderen. Dit najaar zal deze test als pilot dienen met uiteindelijk de bedoeling om tot een definitieve versie hiervan te komen. Er vond tijdens deze bijeenkomst voldoende discussie over de BVT plaats om te gebruiken bij de evaluatie.

Het FTC gaf tot slot de aanwezigen een snelle blik op de te verwachten stappen in de toekomst, welke echter nog verder dienen te worden ontwikkeld, samen met de werkgroep Innovatie.

De reacties van de aanwezigen waren positief……kortom voor herhaling vatbaar.

 

Reacties ( 0 )

Deelname aan apporteerwedstrijden gelimiteerd

Het blijkt dat niet alle inschrijvers op apporteerveldwedstrijden op de hoogte zijn van de regel m.b.t. het uitsluiten van verdere deelname

In artikel V.5.3 van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement kunt u lezen dat honden, die worden ingeschreven voor een van de wedstrijdvormen als geregeld in het supplement voor retrievers (apporteerwedstrijden) en tijdens het lopende veldwedstrijdseizoen op die apporteerwedstrijden driemaal een andere beoordeling dan U, ZG, G, CQN, EV, PO of NC hebben behaald, voor de rest van dat seizoen en voor het daarop volgende jaar (het retrieverseizoen kent geen voor- en najaar, dus dit betreft het hele jaar) van deelname aan die wedstrijdvormen worden uitgesloten. De inschrijving dient onmiddellijk te worden geannuleerd indien dit vóór de dag van de wedstrijd alsnog het geval zou zijn.

Deze regelgeving geldt ook voor de apporteerwedstrijden waaraan staande honden meedoen.

Organisatoren kunnen dit controleren doordat eigenaren van honden die deelnemen aan deze wedstrijdvorm als geregeld in het supplement voor retrievers verplicht zijn vooraf het werkboekje van de betreffende hond in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat. Daarnaast zijn de uitslagen op de ORWEJA website vermeld.

Dus krijgt uw hond in een wedstrijdseizoen driemaal een aantekening als DD, EL, INS, RI, RR, RE of PF, dan mag u vanaf dat moment het lopende en daarop volgende jaar niet meer deelnemen aan een apporteerwedstrijd. Houdt u dit zelf goed in de gaten, want anders kan het voorkomen dat u voor niets naar de wedstrijd gaat.

Reacties ( 0 )

De Basis Veldwerk Test -meer duidelijkheid?


Jullie zijn eerder via de ORWEJA site geïnformeerd over de Basis Veldwerk Test zoals die komend najaar als pilot wordt georganiseerd.

De pilot zal na dit najaar worden geëvalueerd en daarbij zal worden bekeken welke soortgelijke buitenlandse testen eveneens in aanmerking komen voor voorrang bij deelname aan jeugdveldwedstrijden, gedacht wordt daarbij aan de TAN (Frankrijk), de VJP etc.etc.

Voor dit najaar geldt dat als jouw hond een BVT heeft behaald je voorrang hebt bij deelname aan de jeugdveldwedstrijden. Als je al een kwalificatie hebt behaald op een jeugdveldwedstrijd geldt deze voorrang ook en hoef je je niet in te schrijven voor een BVT.

Er zijn dit najaar tot nu toe twee veldwedstrijd organiserende verenigingen die een BVT organiseren, namelijk de Continentale op 26/8 en de Nederlandse  Vereniging Langhaar op 2/9. Raadpleeg hiervoor de veldwedstrijdkalender.

In het voorlopig BVT reglement kan je exact lezen wat de bedoeling is,  waaraan moet worden voldaan, als ook hoe vaak u met uw hond kan meedoen.

FTC BULLETIN 2017-02 (voorlopig Reglement Basis Veldwerk Test)

 

Er is uiteraard nog steeds de mogelijkheid (tot 10 augustus) je op te geven voor de veldwerk informatie bijeenkomst welke op 19 augustus plaatsvindt.

Reacties ( 0 )

Dianaprijs 2017

De Dianaprijs wordt door de Commissie Jachthonden toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd geldend voor de betreffende rubriek, zoals beschreven in de diverse supplementen, in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch in Nederland, als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement, op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

De Commissie Jachthonden heeft besloten de Dianaprijs toe te kennen aan

 • Jan van Cadsand samen met Ubric (hond op de voorgrond)

  de Epagneul Breton Ubric van het Axelse, NHSB 2976944, eigenaar Jan van Cadsand

 • de Epagneul Breton Lor de Casa Ato, NHSB 2992019, eigenaar Gert Jan Scheffer
 • de Labrador Retriever Hanrebor Sir Patrick, NHSB 2844011, eigenaar Gerda Companjen-Juffer

  Hanrebor Sir Patrick

   

  Lor de Casa Ato

Reacties ( 0 )

Veldwerk informatiebijeenkomst

Naar aanleiding van recente nieuwe ontwikkelingen binnen het veldwerk voor staande honden organiseert het FTC een informatiebijeenkomst.
Aan de orde zullen komen de Basis Veldwerk Test, het toelaten van een punt op fazant in het voorjaar en andere zaken zoals de mogelijkheid tot het organiseren van Nederlandse wedstrijden in het buitenland.

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor bestuursleden van VWOV’n, leden van veldwerkcommissies en keurmeesters, maar uiteraard ook voorjagers van staande honden zijn van harte welkom.

Vul s.v.p. onderstaand antwoordformulier voor 1 augustus a.s. volledig in als je van plan bent om te komen

Fill out my online form.
Reacties ( 0 )

Basis Veldwerk Test

een nieuwe test…..voorlopig alleen voor staande honden

 

Veldwedstrijd organiserende(ras)verenigingen hebben statutair het behoud en de verbetering van het ras verankerd, onder meer als het gaat om de natuurlijke jachteigenschappen. Voor de staande hond betekent dit, dat de hond qua bouw en motoriek geschikt moet zijn voor het werk en moet beschikken over jachtpassie, de wil om voor te staan en een goed karakter. Mede aan de hand daarvan kan tot een selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal worden gekomen.

Veldwedstrijden zijn het middel bij uitstek om de staande hond op deze eigenschappen te testen, met als doel behoud van goede staande honden en daarmee de weidelijkheid tijdens de jacht. Daarbij is het tevens zaak om het raseigen karakter van de verschillende staande hondenrassen in stand te houden. De resultaten van (jeugd)veldwedstrijden geven de rasverenigingen een goed en waardevol beeld van de stand van de jachteigenschappen van het betreffende staande hondenras.
Om in een vroegtijdig stadium na te gaan welke honden in potentie talent voor dit spel op de wind hebben is de Basis Veldwerk Test (BVT) ontwikkeld met als doel inzicht te krijgen in de natuurlijke aanleg van de jonge staande hond.
Het is voor alle duidelijkheid géén instructiedag en ook géén veldwedstrijd, maar een test waarbij de aanleg van de staande hond wordt beoordeeld, waarbij met het goed gevolg afleggen van de Basis Veldwerk Test voorrang kan worden verkregen voor inschrijving bij de jeugdveldwedstrijden.

Alle staande honden (dus rubriek A, B en C) kunnen zich via MyOrweja inschrijven voor deze test. De in te schrijven staande hond dient ingeschreven te zijn in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (of de inschrijving  moet bij het NHSB aantoonbaar zijn aangevraagd), dan wel in een ander door de FCI erkend rashondenstamboek, indien de eigenaar niet woonachtig is in Nederland. Op de dag waarop de BVT plaatsvindt moet de staande hond de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en mag deze niet ouder zijn dan 24 maanden.

Tijdens de uitvoering van de Basis Veldwerk Test wordt door 2 keurmeesters in een loop van 5 tot 10 minuten beoordeeld of de hond voldoende initiatief en jachtpassie toont, of deze niet schotgevoelig is èn wordt er gekeken naar het contact tussen de voorjager en de hond.

Dit najaar zullen drie veldwedstrijd organiserende verenigingen een BVT organiseren. Raadpleeg hiervoor de veldwedstrijdkalender.
Aan het eind van het seizoen zullen de georganiseerde BVT’s worden geëvalueerd en waar nodig zal het voorlopig reglement worden aangepast.

In het voorlopig BVT reglement kunt u exact lezen wat de bedoeling is,  waaraan moet worden voldaan, als ook hoe vaak u met uw hond kan meedoen.

FTC BULLETIN 2017-02 (voorlopig Reglement Basis Veldwerk Test)

 

Er is uiteraard de mogelijkheid de veldwerk informatie bijeenkomst te bezoeken welke op 19 augustus plaatsvindt. Hiervoor kunt u zich tot 1 augustus a.s. aanmelden.

Reacties ( 0 )

ICC voor retrievers 2017

Op  7 en 8 oktober 2017 zal in Oostenrijk de Individual Challenge Cup voor Retrievers 2017 plaatsvinden.retriever

Ieder land kan 2 honden (+ reserve hond) afvaardigen.

Keurmeesters zijn:

 • Filip Bollen (BE)
 • Anders Carlsson (SE)
 • Roy Tomlinson (GB)
 • Ton Buijs (NL)
De selectie vindt plaats op grond van resultaten behaald op nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden in binnen- en/of buitenland gehouden vanaf de ICC in 2015 tot 1 september 2017.

Voorjagers van retrievers die voor deelname in aanmerking willen komen, dienen zich voor 1 september a.s. met opgave van behaalde resultaten aan te melden bij het Secretariaat ORWEJA.

Selectie procedure voor afvaardiging naar Europese en Wereldkampioenschappen

Guidelines ICC

Reacties ( 0 )

Resultaten IWT 2017

Team Finland 1 – winnaar IWT 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de IWT 2017 welke op 22 en 23 juli in Finland werd gehouden, deden onderstaande Nederlandse teams mee.

Team 1, het winnende team van de IWT 2016, bestaande uit

 • Bubbles van de Vaortkaant, E/V Ingrid van der Ven
 • Abbotsross Trefynwy, E/V Roy Ehbel
 • Cerbel Ambassador, E/V Rob Schmidt

eindige met 485 punten op de 5e plaats

Team 2 bestaande uit

 • Garrethall Quiff, E/V Rinus Heijmans
 • Haggis of the Spring Cottage, E/V Richard van Kaam
 • Raven from the Gundog Farm E/V Leon Akkermans

eindigde met 435 punten op de 14e plaats

Team 3 bestaande uit

 • Heather of the Spring Cottage, E/V Petra Vingerhoets
 • Dual’s Hope Lord Finley, E/V Tom van der Linden
 • Go Back Brothers in Arms, E/V Herman Jeske

eindigde op de 21e  plaats met 401 punten

De IWT werd gewonnen door team 1 van Finland

Resultaten IWT 2017

 

 

Reacties ( 0 )

Trofee Pieter Rooijakkers

De Trofee Pieter Rooijakkers is een nationale kampioenschaps najaarsveldwedstrijd (solo) mèt apport voor staande honden, welke jaarlijks wordt gehouden.

Het doel van de gezamenlijke wedstrijd om de Trofee Pieter Rooijakkers is enerzijds aan het einde van het najaarsseizoen het in wedstrijdverband vergelijken van de veldwerk kwaliteiten van de meest succesvolle staande honden in het voor- en najaar in Nederland voorafgaand aan deze wedstrijd, anderzijds het tonen van de diversiteit in werkwijze en stijl van de staande honden die behoren tot een van de rassen uit de betreffende rubrieken van het AVR.

Daarbij geeft het inzicht bij jagers en andere belangstellenden in de mogelijkheden van goed opgeleide staande jachthonden in hun werk voor het schot.

Dit najaar wordt de eerste Trofee Pieter Rooijakkers georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Langhaar  in samenwerking met het FTC op donderdag 12 oktober, raadpleeg hiervoor de veldwedstrijdkalender.

FTC BULLETIN 2017-03 (Trofee Pieter Rooijakkers)

Reacties ( 0 )