Algemeen Reglement Jachthondenproeven

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven, 9e herziene druk uitgave juni 2015, is te downloaden als pdf-bestand. Het laatste CJP bulletin 2017-01 is hierin verwerkt, de wijzigingen zijn geel gearceerd.

Het reglement is in boekvorm te verkrijgen door €12,50 over te maken op Rekeningnummer: NL26ABNA0435597507 t.n.v. Commissie Jachthonden o.v.v. ARJP. Vergeet hierbij niet uw adres te vermelden.

Algemeen Reglement Jachthonden Proeven mei 2017